Yargıtay İçtihatları

İzmir Avukat & Arabulucu Işıl Kacar’dan Yargıtay İçtihatları

Araç Değer Kaybı Davası Hakkında Yargıtay İçtihatı

DAVA : Taraflar arasında görülen davada Bursa Asliye 7…sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı Işık Sigorta vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Salih Çelik tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Devamı…

Seks İşçileri Hakkında Yargıtay İçtihatı

Eski Ceza kanunu 438. Maddesi Hakkında:

765 Sayılı Eski Türk Ceza Kanunu’nın 438.  maddesinde  “Irza geçmek ve kaçırmak fiilleri fuhuşu kendine meslek edinen bir kadın hakkında irtikâp olunmuş ise, ait olduğu maddelerde yazılı cezaların üçte ikisine kadarı indirilir.” hükmünü içermekteydi. Yani hükümde açıkça aynı suçun fuhuşu meslek edinmiş kadına karşı işlenmesi halinde daha az cezaDevamı…

Memnu Hakların İadesi Hakkında Yargıtay İçtihatı

657 sayılı Kanuna göre davacının aldığı ceza Devlet memurluğuna engel bir durum oluşturmakta ise de; memnu hakların geri verilmesi durumunda mahkumiyet ortadan kalkmamakla birlikte, mahkumiyetten doğan veya mahkumiyetle… Devamı…

Ticarette Hile ile İlgili Yargıtay İçtihatı

Memnu Hakların iadesi hakkında yapmış olduğumuz başvurunun kabul edildiğine dair emsal karar şu şekildedir. Hükümlü …..  müdafiinin 13/07/2017 tarihli dilekçeleri ile hükümlü  İsmail SÜT hakkında verilmiş olan kararla ilgili olarak yasaklanmış haklarının geri verilmesine ayrıca Adli Sicil Arşiv Kaydının silinmesine karar verilmesini talep etmiş olmakla… Devamı…

Velayet Konusunda Yargıtay İçtihatı-1

Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı (kadın) tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Karar: 1- Dava velayetin değiştirilmesi veya müşterek çocukla kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi talebine ilişkindir. Devamı…

Velayet Konusunda Yargıtay İçtihatı-2

Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı koca tarafından, velayetin değiştirilmesi isteminin reddi ve vekalet ücreti; davalı kadın tarafından ise kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Devamı…

Velayet Konusunda Yargıtay İçtihatı-3

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün temyizen murafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan bugün temyiz eden S. Ş. geldi. Karşı taraf tebligata rağmen gelmedi. Gelenin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Devamı…

Velayet Konusunda Yargıtay İçtihatı-4

Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşüldü:

Karar: Velayet kamu düzenine ilişkindir. Velayet düzenlemesinde aslolan çocuğun sağlık, eğitim ve ahlaki bakımdan yararıdır. Davalı anne, babası yanında bulunan müşterek çocuğun şiddete maruz kaldığını ileri sürerekDevamı…

Velayet Konusunda Yargıtay İçtihatı-5

Karar: Medeni Kanunun 149. maddesinde ana veya babanın başkası ile evlenmesi, başka bir yere gitmesi gibi çocuğun yaşayış ve gelişimine önemli etkiler yapacak gelişmeler halinde velayetin değiştirilmesi gerektiğini hükme bağlamıştır. Öte yandan boşanma halinde velayet kendisine bırakılmayan ana veya babanın çocuk ile şahsi münasebet kurması için gerekli görülen tedbirlerin alınması aynı kanun 148. maddesinde emredilmektedir. Devamı…

Velayet Konusunda Yargıtay İçtihatı-6

Davacı vekili tarafından, boşanma kararı ile tarafların müşterek çocuklarının velayetinin davalı anneye verildiğini ancak boşanmanın üzerinden geçen dört yıl içinde annenin sinirli davranışları ve fiziksel şiddet uygulaması sebebiyle çocukların velayetinin davalıdan alınması yönünde zorunluluk doğduğunu belirterek velayetin davalı anneden alınarak davacı babaya verilmesi talep ve dava edilmiştir. Devamı…

Velayet Konusunda Yargıtay İçtihatı-7

Velayet görevi ve hakkı, analık ve babalık haklarının kullanılmasında odak nokta, çocuğun fikren ve bedenen sağlıklı gelişmesidir. Velayetin düzenlenmesinde veya değiştirilmesinde asıl olan küçüğün yararlarını korumak ve geleceğini güvence altına almaktır. Bunun yanında analık ve babalık duygularının geliştirilmesine… Devamı…

Velayet Konusunda Yargıtay İçtihatı-8

Davaların celp edilen icra dosyasında kişisel ilişki günlerinde çocuğu bulundurmadığı, değişen adresini dosyaya bildirmediği ve müteaddit araştırmalara rağmen de adresinin bulunamadığı böylece çocuğun davacı ile kişisel ilişkisini engellediği anlaşılmıştır. Devamı….

Velayet Konusunda Yargıtay İçtihatı-9

Davacı velayetin değiştirilmesini istemektedir. Bu davanın davalının ikametgah mahkemesinde bakılması zorunludur (HUMK. nun 9/1.maddesi), (Yargıtay’ın 21.01.1994 tarihli ve 12551/549 sayılı kararı). Süresinde yetki itirazında bulunulduğuna göre (HUMK. nun 187/2, 195 maddesi) isteğin hadise şeklinde incelenmesiDevamı…

Velayet Konusunda Yargıtay İçtihatı-10

Dava, velayetin değiştirilmesine ilişkindir. Davanın davalının dava tarihindeki yerleşim yeri mahkemesinde açılması gerekir. (HUMK. md. 9/1) Davalının yerleşim yerinin Adana olduğu anlaşılmasına göre yetkisizlik ilk itirazının kabulü ile dava dilekçesinin yetkisizlik nedeniyle… Devamı…