Velayetin Anneden Babaya Geçmesi

Velayetin Anneden Babaya Geçmesi

Velayetin Anneden Babaya Geçmesi Konusunda Yargıtay İçtihatı – 9

T.C. YARGITAY

2.Hukuk Dairesi

Karar Tarihi    : 23/05/1997

Esas                :  1997/4348

Karar               : 1997/5802

Davacı velayetin değiştirilmesini istemektedir. Bu davanın davalının ikametgah mahkemesinde bakılması zorunludur (HUMK. nun 9/1.maddesi), (Yargıtay’ın 21.01.1994 tarihli ve 12551/549 sayılı kararı). Süresinde yetki itirazında bulunulduğuna göre (HUMK. nun 187/2, 195 maddesi) isteğin hadise şeklinde incelenmesi (HUMK m. 222-225), tarafların delillerinin toplanması ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 23, Nüfus Kanununun 4.maddesinde yer alan karine de dikkate alınarak hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekir. Bu yön gözetilmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine oybirliği ile karar verildi. 23.05.1997