Ticarette Hile

Ticarete Hile Karıştırmak Hakkında Yargıtay İçtihatı

Memnu Hakların iadesi hakkında yapmış olduğumuz başvurunun kabul edildiğine dair emsal karar şu şekildedir. Ticarette Hile

T.C. İZMİR …. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

EK KARAR

MÜDAFİİ        : AV. Işıl KACAR

SUÇ     : Ticarete hile karıştırmak

SUÇ TARİHİ   : 21/04/1993

ASIL KARAR TARİHİ : 09/12/1993

EK KARAR TARİHİ    : 11/10/2017

Hükümlü …..  müdafiinin 13/07/2017 tarihli dilekçeleri ile hükümlü  İsmail SÜT hakkında verilmiş olan kararla ilgili olarak yasaklanmış haklarının geri verilmesine, ayrıca Adli Sicil Arşiv Kaydının silinmesine karar verilmesini talep etmiş olmakla, dilekçeler ve arşivden getirtilen mahkememizin ….  karar sayılı dava dosyası birlikte incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Hükümlü …… hakkında; İzmir … Asliye Ceza Mahkemesinin (mahkememizin) ….. esas ve karar sayılı ve 09/12/1993 kararı ile 765 Sayılı TCK’nın 363  maddesi gereğince neticeten 883.333 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, hükümlü hakkında kararın kesinleştirilerek 16/06/1994 tarihinde  1280655 no’lu makbuz ile infazının gerçekleştiği görülmüştür.

5352 Sayılı Adli Sicil Kanunun 13/A maddesi yasaklanmış hakların geri verilmesini düzenlemekte olup, mahkememiz dosyası yönünden hükümlü hakkında yasada aranan mahkum olunan cezanın, infazından itibaren 3 yıllık sürenin geçmiş olması, bu süre içerisinde hükümlünün yeni bir suç işlememiş olması ve hayatını iyi halli olarak sürdürmesi koşullarının gerçekleşmesi gerekmekte olup, aranan bu yasal koşulların oluştuğu anlaşılmakla, hükümlü müdafiinin bu yöndeki talebinin kabulüne karar vermek gerekmiş; ayrıca 5352 Sayılı Yasanın 12.maddesinde Adli Sicil ve Arşiv Bilgilerinin Silinmesi düzenlemesi yer almakta olup, kanununda aranan yasal sürelerin gerçekleştiği görülmekle, hükümlü hakkında mahkememizden verilen mahkumiyet kararına ilişkin Adli Sicil ve Arşiv Kaydının tamamen silinmesine dair aşağıdaki karar verilmiştir.

KARAR:   Yukarıda açıklanan nedenlerle;Hükümlü …….. müdafiinin istemlerinin KABULÜ ile, İzmir …… Asliye Ceza Mahkemesinin (mahkememizin) …… esas ve karar sayılı ve 09/12/1993 tarihli kararı ile ilgili olarak 5352 Sayılı Adli Sicil Kanunun 13/A maddesi gereğince YASAKLANMIŞ HAKLARININ GERİ VERİLMESİNE,

 İzmir …. Asliye Ceza Mahkemesinin (mahkememizin)  …… esas ve karar sayılı ve 09/12/1993 tarihli kararı ile ilgili olarak 5352 Sayılı Adli Sicil Kanunun 12. maddesi gereğince ADLİ SİCİL VE ARŞİV KAYDININ TAMAMEN SİLİNMESİNE,

Kararın bir örneğinin hükümlü müdafiine tebliğine,

Dair; verilen kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde zabıt katibine veya bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak ya da bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle İzmir Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda  karar verildi. 11/10/2017