Boşandığında Velayet Kimin Olur

Boşandığında Velayet Kimin Olur ?

Boşandığında Velayet Kimin Olur Hakkında Yargıtay İçtihatı – 3

T.C. YARGITAY

2.Hukuk Dairesi

Karar Tarihi    : 17/11/2009

Esas                :  2009/16416

Karar               : 2009/19929

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün temyizen murafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan bugün temyiz eden S. Ş. geldi. Karşı taraf tebligata rağmen gelmedi. Gelenin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Toplanan deliller ve icra dosyalarından, velayet hakkı kendisinde olan davalı annenin, babanın çocukla kişisel ilişkisini zedeleyecek şekilde engeller çıkardığı ve bu konuda ısrarlı olduğu anlaşılmaktadır. Türk Medeni Kanununun 324. maddesi koşulları oluşmuştur. Davanın kabulü ile küçüğün velayet hakkının değiştirilmesine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.

Sonuç: Temyiz olunan hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 17.11.2009