Boşanma Davası Tazminat

Boşanma Davası Tazminat

Boşanma Davası Tazminat Konusunda Yargıtay İçtihatı

T.C. YARGITAY

2.Hukuk Dairesi

Karar Tarihi    : 12/02/2004

Esas                :  2004/514

Karar               : 2004/1519

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

1-Dava, velayetin değiştirilmesine ilişkindir. Davanın davalının dava tarihindeki yerleşim yeri mahkemesinde açılması gerekir. (HUMK. md. 9/1) Davalının yerleşim yerinin Adana olduğu anlaşılmasına göre yetkisizlik ilk itirazının kabulü ile dava dilekçesinin yetkisizlik nedeniyle reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi de doğru olmamıştır.

2-4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 4/1 maddesi; 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ikinci kitabından ( MK. md. 118-494) kaynaklanan bütün davaların Aile Mahkemesinde bakılacağını, geçici 1. maddesi de; sonuçlanmamış davaların yetkili ve görevli aile mahkemesine devredileceğini hükme bağlamıştır. Karar bozulmakla sonuçlanmamış hale gelmiştir. Bu açıklama karşısında işin görev yönünün de düşünülmesi zorunludur.

Sonuç: Temyize konu kararın 1. bentteki sebeplerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 12.02.2004 tarihinde oybirliği ile  karar verildi.