Adli Sicil Kaydının Silinmesi

Adli Sicil Kaydının Silinmesi

Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydının Silinmesi

Adli sicil kaydı hakkınızda kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerine mahkûmiyetlere ilişkin kayıt bulunup bulunmadığının tutulduğu kayıtlardır. Sabıka kaydı ile adli sicil kaydı aynı anlamı ifade eder. Adli sicil kaydınızın bulunup bulunmadığı bazı kurum ve kuruluşlara başvurularda sorulmakta ve belgelendirmeniz istenmektedir. Adli sicil kaydınızı adliyeler nezdindeki  Adli Sicil Müdürlüklerinden, e–devlet sistemiyle internetten, yurt dışında büyükelçiliklerden ve konsolosluklardan ve kaymakamlıklardan, alınabilmektedir.

Adli sicil kaydının tutulması, kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerine mahkûmiyete ilişkin bilgilerin otomatik işleme tâbi bir sistem kullanılarak toplanmasına, sınıflandırılmasına, değerlendirilmesine, muhafaza edilmesine ve gerektiğinde en seri ve sağlıklı biçimde ilgililere bildirilmesi işlemlerini içerir. Bu hususların ne şekilde gerçekleştirileceği 5352 Sayılı Adli Sicil Kanunu’nda düzenlenmiştir.

5352 Sayılı Adli Sicil Kanunu md. 2’deki düzenlemeye göre; hakkında Türk mahkemeleri veya yabancı ülke mahkemeleri tarafından kesinleşmiş ve Türk Hukukuna göre tanınan mahkûmiyet kararı bulunan Türk vatandaşları ile Türkiye’de suç işlemiş olan yabancıların kayıtları da dahil tüm adli sicil bilgileri; mahallinde bilgisayar ortamına aktarılmasını takiben, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğündeki Merkez Adli Sicilde tutulur.

Adli sicil kayıtları bazı durumlarda Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce silinerek, arşiv kaydına alınır. Bu durumlar:

1-Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması,

2- Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikâyetten vazgeçme veya etkin pişmanlık,

3- Ceza zamanaşımının dolması,

4- Genel af,

5- İlgilinin ölümüdür.

Adli sicil kayıtları bu durumlarda belirtildiği gibi Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce silinerek adli sicil arşiv kaydına alınır.

5352 Sayılı Adli Sicil Kanunu md. 12/1 uyarınca adli sicil arşiv kayıtları ise,

a. İlgilinin ölümü üzerine,

b. Anayasanın 76 ncı maddesi ile Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunlarda bir hak yoksunluğuna neden olan mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren;

b.1. Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşuluyla onbeş yıl geçmesiyle,

b.2. Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşulu aranmaksızın otuz yıl geçmesiyle,

c. Diğer mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren beş yıl geçmesiyle, tamamen silinir.

Yine 5352 Sayılı Adli Sicil Kanunu md. 12 uyarınca fiilin kanunla suç olmaktan çıkarılması halinde, bu suçtan mahkûmiyete ilişkin adli sicil ve arşiv kayıtları, talep aranmaksızın tamamen silinir. Keza, kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda verilen beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararının kesinleşmesi halinde, önceki mahkûmiyet kararına ilişkin adli sicil ve arşiv kaydı tamamen silinir. Akıl hastalığı için de özel bir durum bulunmakta olup akıl hastalığı nedeniyle hükmedilen güvenlik tedbirlerine ilişkin kayıtlar, infazının tamamlanmasıyla tamamen silinir.

Adli sicil ve arşiv kayıtlarının silinmesi, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakan onayı ile oluşturulmuş üç hâkimden oluşan komisyonca karara bağlanır.