İzmir Avukat ve Arabulucu Işıl Kacar’ın Derledği Makaleler

ARAÇ DEĞER KAYBI NEDİR NASIL ALINIR?

Araç değer kaybı, kusurlu olan tarafın trafik sigortası tarafından ödenmektedir. Şayet karşı tarafın kasko poliçesinde bu hususta ödeme yapacağına dair bir madde bulunuyor ise araç değer kaybından kasko da sorumlu olur. Ancak kazada birinci derecede kusurlu olan tarafın kasko poliçesinde böyle bir madde yer almıyor ve trafik sigortası da mevcut değil ise araç değer kaybı bedelini kusurlu kişinin kendisi ödemek zorunda kalmaktadır. Devamı…

BİR KANUN MADDESİ OLARAK İFFET

1986 yılında Naciye isimli kadın dört kişi tarafından kaçırılarak cinsel saldırıya uğradı.  Söz konusu davanın görüldüğü Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Naciye’nin fuhuşu kendisine meslek edindiği iddiası üzerine sanıkların cezasından 765 Sayılı Eski TCK md. 438 uyarınca indirime gidilmesi istendi. “Irza geçmek ve kaçırmak fiilleri fuhuşu kendine meslek edinen bir kadın hakkında irtikâp olunmuş ise, ait olduğu maddelerde yazılı cezaların üçte ikisine kadarı indirilir.” hükmünü içermekteydi. Devamı…

CEZA YARGILAMASINDA HERŞEY DELİL MİDİR?

Bu hususta; “Ceza muhakemesinde hangi hususun hangi delillerle ispat olunacağı konusunda bir sınırlama bulunmayıp, yargılamayı yapan hâkim hukuka uygun şekilde elde edilmiş akla, bilime ve mantığa uygun olan her türlü delili kullanmak suretiyle sanığın aleyhine olduğu kadar, lehine olan delilleri de araştırıp… Devamı…

YASAKLANMIŞ HAKLARIN GERİ VERİLMESİ

Bazı durumlarda hükümlüllere ceza verilmesinin yanı sıra belirli hakları kullanmaktan da yoksun bırakılması söz konusu olur. Ancak söz konusu yasaklanmış hakların geri alınması mümkündür. Yasaklanmış hakların geri verilmesi konusu 5352 Sayılı Adli Sicil Kanunu md. 13/A’da düzenlenmiştir. Söz konusu

hükme göre belli şartların yerine getirilmesi durumunda yasaklanmış hakların geri verilmesi mümkündür. Devamı…

ADLİ SİCİL VE ADLİ SİCİL ARŞİV KAYDININ SİLİNMESİ

Adli sicil kaydı hakkınızda kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerine mahkûmiyetlere ilişkin kayıt bulunup bulunmadığının tutulduğu kayıtlardır. Sabıka kaydı ile adli sicil kaydı aynı anlamı ifade eder. Adli sicil kaydınızın bulunup bulunmadığı bazı kurum ve kuruluşlara başvurularda sorulmakta ve belgelendirmeniz istenmektedir. Devamı…

DOLAYLI (OLASI) KAST

Olası kast TCK md. 21/2’de, “kişinin suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, fiili işlemesi” olarak düzenlenmiştir.[1] Olası kastta fail, suçun gerçekleşmesinin mümkün olduğunu öngörmekte, ancak bunu umursamamakta, “olursa olsun” demektedir. Doğrudan kasttan farklı olarak, olası kastta; suçun maddi unsurlarının gerçekleşmesi… Devamı…

Velayet Konusuna Genel Bakış

Ortak hayata son verilmiş veya ayrılık hali gerçekleşmişse ergin olmamış çocuğun velayetinin kime bırakılacağı sorunu gündeme gelir. Tarafların talepleri, ekonomik durumları, fiziki şartlar, çocuğun en çok hangisinin bakım ve gözetimine ihtiyacı olduğu gibi kıstaslar gözetilerek hakimce çocuğun velayeti anne ve babadan birine bırakılabilir. Devamı…

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi

Mal varlığının unutulan mahiyetinin insanın temel ihtiyaçları karşılamak olduğunun hukuktaki bize göre en manidar düzenlemesi herhalde “ölünceye kadar bakma sözleşmesidir”. Zira bu sözleşmeyle bakılan hem kendisine ait olan taşınmazı hayatta iken kullanma olanağını yitirmemekte hem de söz gelimi yaşlılık/ hastalık nedeniyle kendisine… Devamı…

BABALIK KARİNESİNİN ÇÜRÜTÜLMESİ SOYBAĞININ REDDİ DAVASI

Soybağının reddi davası ile çocuk ile baba arasındaki soybağının ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Bu davanın uygulamada nüfus kaydının düzeltilmesi davası ile karıştırıldığı görülmektedir.  Soybağının reddi davası babalık karinesinin var olduğu ve soybağının kurulduğu durumlar için açılması mümkündür. Buna karşılık çocuk ile koca arasında soybağının… Devamı…

Konut Üzerindeki Haklar

Aile konutu kavramıyla eşlerin aile konutu üzerindeki tasarruf haklarının kanunen sınırlandırılmış olduğunu görüyoruz. O halde ilk etapta “aile konutu” kavramının ne olduğuna bakılması gerekmektedir. Aile konutunu Yargıtay 2. HD.’sinin  02.02.2006 T.’li 2005/16473 E. 2006/799 K. sayılı kararında şu şekilde tanımlamıştır: “ Eşler evlilik birliğini beraberce yürütür ve yönetirler. Oturdukları konutu da birlikte seçerler… Devamı…

Aile Hukuku Nedir?

Aile hukuku hakkında tarafımıza sıklıkla sorulan soruları aşağıdaki şekilde paylaşıyoruz. Bu sorular; kadının gördüğü fiziksel, sözlü ve duygusal şiddetin yaşanmış örnekleridir. Eril şiddetin son bulması, kadın ve erkeğin bilinçlenmesi ile mümkün. Bu sorumluluk başkalarının değil; sizin ve bizim. Devamı…

Ayıplı Mal

Ayıplı Mal, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında madde 8’ e göre; Tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır. Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da reklam… Devamı…